Skip to content

Regulamin

Regulamin obowiązujący na terenie basenu Strefa H2O

Basen jest obiektem prywatnym, na którym obowiązują ścisłe zasady postępowania określone w poniższym regulaminie:

 1. Przed rozpoczęciem zajęć rodzic lub opiekun składa pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia dziecka w zajęciach na basenie. Sugerujemy, aby oświadczenie było poprzedzone konsultacją z lekarzem pediatrą. Osoby dorosłe zobowiązane są poinformować instruktora o ewentualnych dolegliwościach. Kobiety w ciąży zobligowane są do przedstawienia zaświadczenia od lekarza prowadzącego o możliwości korzystania z zajęć.
 2. W czasie pobytu na terenie obiektu dzieci pozostają pod ścisłą opieką rodziców lub opiekunów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za będące pod ich opieką dzieci. Na terenie basenu w czasie zajęć indywidualnych bądź grup dziecięcych opiekę nad dziećmi przejmują instruktorzy.
 3. Na terenie poczekalni, przebieralni i basenu należy poruszać się wyłącznie w zmiennym, czystym obuwiu specjalnym (klapki). Osoby nie przestrzegającego zalecenia proszone będą o opuszczenie obiektu.
 4. Korzystającym nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, w tym: biegać, hałasować, zaśmiecać obiektu itp.
 5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu są bezwzględnie zobowiązane stosować się do poleceń instruktora i obsługi
 6. Prosimy o punktualne przybywanie na zajęcia, z uwzględnieniem czasu koniecznego na przygotowanie dziecka do wejścia do wody. Spóźnienia nie powodują przedłużenia czasu zajęć.
 7. Dzieci uczestniczące w zajęciach powinny spożyć posiłek najpóźniej 1,5 godziny przed zajęciami.
 8. Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć zobowiązani są do skorzystania z natrysków. Panie proszone są do zmycia makijażu.
 9. Przed zajęciami nie należy używać środków nawilżających i natłuszczających skórę dziecka (kremy, oliwki, balsamy). Stosowanie w/w kosmetyków wpływa na obniżenie czystości wody.
 10. Osoby korzystające z basenu powinny bezwzględnie zdjąć biżuterię, tj.kolczyki, łańcuszki, bransoletki, spinki do włosów itp.
 11. Dzieci powyżej 3 roku życia oraz osoby dorosłe podczas zajęć w wodzie obowiązkowo korzystają z czepków.
 12. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wody należy zachować szczególną ostrożność, korzystać wyłącznie z drabinki basenowej.
 13. Wejście do wody odbywa się na polecenie instruktora. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest wchodzenie do wody podczas zajęć grupy przebywającej w basenie.
 14. Wchodzenie i wychodzenie z wody po stopniach drabinki basenowej z dzieckiem na ręku jest zabronione.
 15. W wodzie z dzieckiem przebywa tylko jeden rodzic lub opiekun.
 16. Dziecko do lat 3 przebywające w wodzie musi posiadać pielucho-majtki. Po zajęciach nie należy zdejmować pieluch w basenie ani w jego bezpośredniej bliskości.
 17. Osoby obserwujące zajęcia proszone są o korzystanie z pomieszczenia kawiarnianego. Tylko w nagłych przypadkach możliwe jest przebywanie na terenie plaży basenowej.
 18. Zastrzegamy sobie prawo do odwoływania zajęć z przyczyn niezależnych od nas (awaria systemu ciepłowniczego, brak wody, prądu ). Zajęcia odwołane podlegają odrobieniu w innym, uzgodnionym terminie.
 19. Dopuszcza się możliwość odwołania wcześniej zaplanowanych zajęć. Odwołanie musi nastąpić najpóźniej do godz. 18.00 dnia poprzedzającego odwoływane zajęcia. Późniejsze zgłoszenie skutkuje utratą jednostki lekcyjnej. Odrabiane zajęcia mogą odbywać się z innym instruktorem. Możliwe jest odrobienie w semestrze 3 właściwie zgłoszonych zajęć. Zajęcia wskazane do odrobienie – odwołane bądź niewykorzystane nie podlegają powtórnemu odrobieniu.
 20. Opłata za udział w zajęciach jest semestralna i jednorazowa (nie jest podzielna na jednostki lekcyjne). Udział w zajęciach jest imienny i nie podlega zamianie na innego uczestnika.
 21. Wniesiona opłata za karnet zajęć nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach (np. pobyt dziecka w szpitalu potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, urazy uniemożliwiające uczestniczenie w zajęciach w wodzie) istnieje możliwość zwrotu opłaty za niewykorzystane zajęcia. Każdy przypadek odstąpienia od zajęć rozpatrywany będzie indywidualnie.
 22. Instruktor decyduje o prowadzeniu zajęć. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany instruktora w czasie trwania semestru.
 23. Filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie obiektu jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody obsługi.
 24. Zdjęcia wykonywane przez organizatora są własnością Strefy H2O i mogą być wykorzystywane do celów marketingowych po otrzymaniu zgody rodziców.
 25. Na basenie i terenie przyległym do obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. Osoby pod wpływem alkoholu będą proszone o opuszczenie obiektu.
 26. W przypadku nie zastosowania się do regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na zajęcia.

Za rzeczy pozostawione w szatni nie ponosimy odpowiedzialności.